Giai cấp nào không có hệ tư tưởng riêng?

Giai cấp nào không có hệ tư tưởng riêng?

Giai cấp nông dân không có hệ tư tưởng riêng. Giai cấp nông dân là giai cấp của những người lao động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp bao gồm: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp… 

Trắc nghiệm: Giai cấp nào không có hệ tư tưởng riêng?

A. Giai cấp tư sản

B. Giai cấp vô sản

C. Giai cấp nông dân

D. Giai cấp phong kiến

Trả lời:

Đáp án đúng: C. Giai cấp nông dân

Giai cấp nào không có hệ tư tưởng riêng
Giai cấp nào không có hệ tư tưởng riêng

Tại sao giai cấp nông dân không có hệ tư tưởng riêng?

Lý do chính khiến giai cấp nông dân không có hệ tư tưởng riêng là do:

  • Phương thức sản xuất phân tán: Nông dân làm việc độc lập trên mảnh đất của mình, ít có sự liên kết với nhau. Điều này khiến họ khó có thể hình thành một hệ tư tưởng thống nhất cho cả giai cấp.
  • Trình độ học vấn và nhận thức: Nông dân thường có trình độ học vấn thấp, ít tiếp xúc với thông tin và kiến thức. Do đó, họ khó có thể tự mình xây dựng một hệ tư tưởng.
  • Ảnh hưởng của giai cấp thống trị: Trong xã hội phong kiến, giai cấp thống trị luôn áp đặt hệ tư tưởng của mình lên giai cấp nông dân. Điều này khiến cho nông dân khó có thể phát triển tư tưởng độc lập.
  • Tính tự phát: Nông dân thường đấu tranh tự phát, thiếu tổ chức và lãnh đạo. Do đó, họ khó có thể đưa ra những chủ trương, đường lối mang tính hệ thống cho giai cấp.
  • Vai trò của giai cấp công nhân: Giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất trong xã hội, có vai trò lãnh đạo cách mạng. Do đó, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân cũng trở thành hệ tư tưởng dẫn dắt cho các giai cấp khác, bao gồm cả giai cấp nông dân.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là giai cấp nông dân không có vai trò quan trọng trong xã hội. Nông dân là lực lượng lao động chính trong lĩnh vực nông nghiệp, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Vai trò của giai cấp nông dân:

  • Cung cấp lương thực thực phẩm cho toàn xã hội.
  • Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.
  • Góp phần xuất khẩu, tạo ra nguồn thu nhập cho đất nước.
  • Tham gia vào các hoạt động xã hội, văn hóa, quốc phòng.

Kết luận

Giai cấp nào không có hệ tư tưởng riêng? Giai cấp nông dân không có hệ tư tưởng riêng, nhưng họ đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Giai cấp nông dân cần được liên minh với giai cấp công nhân và các giai cấp khác để cùng nhau xây dựng đất nước phát triển.

>>> Bạn đang tham khảo bài viết tại chuyên mục Du học – Giáo dục

Facebook Comments

  1. Pingback: Lao động nông thôn nước ta hiện nay

Comments are closed.