Hồ sơ xin miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019

Để cân bằng giữa lợi ích Nhà nước, công cộng với lợi ích của doanh nghiệp, pháp luật cũng đã quy định những trường hợp được miễn giảm thuế.

 

luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Những trường hợp được miễn thuế, giảm thuế

⇒ Dự án đầu tư thành lập cơ sở kinh doanh, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm

⇒ Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất

⇒ Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập của cơ sở kinh doanh như sau:

+ Phần thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ta từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam

+ Phần thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp

+ Phần thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh dành riêng cho lao động là người tàn tật

+ Phần thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội

+ Thu nhập của hợp tác xã, hộ cá thể sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập thấp theo quy định của Chính Phủ.

⇒ Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà đầu tư góp vốn bằng bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng giá trị phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của Chính phủ.

⇒ Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở kinh doanh hoạt động sản xuất xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định của Chính phủ.

⇒ Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở kinh doanh sử dụng nhiều lao động, lao động là người dân tốc thiểu số theo quy định của Chính phủ, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số.

Hồ sơ và thủ tục xin miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Hồ sơn xin miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ xin miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

+ Tờ khai thuế

+ Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm

Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế thì hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gồm có:

+ Văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế trong đó nêu rõ loại thuế đề nghị miễn, giảm; lý do miễn thuế, giảm thuế; số tiền thuế được miễn, giảm

+ Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm

Trình tự nộp hồ sơ xin miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Bước 1: Nộp hồ sơ miễn thuế cho cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền

Bước 2: Công chức quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ

Nếu hồ sơ miễn thuế, giảm thuế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.

Thời hạn giải quyết hồ sơ xin miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong thời hạn 30 ngày, cơ quan thuế sẽ ra quyết định miễn thuế hoặc thông báo không thuộc diện miễn thuế và nêu rõ lý do.

Trong trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ miễn thuế thì thời hạn giải quyết có thể lên tới 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Kim Ân

Facebook Comments